ரெண்டு முத்தத்திற்கு இதழ்கள் Singers : Hariharan and Sujatha. Poove Poove (Male Version) Song Lyrics. Pazhani Bharathi. 1. © Gamma Gaana Ltd. 2020, All Rights Reserved, {"title":"Irava Pagala","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480963","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6peW\/RDRC11ZBDSB0w+0lc3Bm9OWc7s\/NhI2eVrBjqCeN7KV5q3QpF4JDQWcDao9jntrLZ0cww3YrsaCWwo53nP9zQ4fH1cTU6kJgJdRvYEs\/Mtp2Ft0JOAYGQkVsyrufk9vRfQ\/fXDejIOsR2HRRxYE2NcMGT4JiVpuUlXfNKmsIIVhIDBltC13PGFQLVtYsSxfr5XQDiYJIf0mpNaI2aWGU3TVjmOnyN9PosSgNpKOPoyZbETikpeu7EvuV0e4KO7WPbwORhLZhvfn5sjc78w7TsDTQDfivzHaw1cwfvVMY=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6peW\/RDRC11ZBDSB0w+0lc3BA9QorepVNfVXVG0TWl07uSsoD2xfmr11MSOQqXW0+9mQlzVo+XnsH\/GpH+jr7gqceREvJpq\/a\/VQMaNaW0atJIqAjveLw52lsnbivQGDt60wlWEydXUmHsNoUpuNF7W75tlbE2zc7mzbFoX4\/gV79qRdhcrDCvN6j+DBcbhmdObRnnKFqthxsoXzPPs9BLMYkqp\/cKfqKNY9bH5qYxJSwnWSL03vqtPZge9\/z72koT2cpdrZWYfl4+iZKM4CKfuCod8msUBWUK4\/Jf2WXOEQw=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6peW\/RDRC11ZBDSB0w+0lc3E7OjjccRynbizqj31f3jMab\/9F+Nrilw9yzuZkU7llp2Iu\/Srckk\/j2QkftuePdVrqDbbp5bUCbuSK0+Re6HolBtolBl65814bNagpzumsrEtYJgibHnu4359mEdThkqgeVtfc8HLxyVNFnTOo1Cb3+T63P8Ruu9Rw2wglnpcUh6QzwFDpbJTVdc7TIacUS3J+0FNMfMq3NEIXUeAOIB0Effs42oswEPRKa\/nhz0+E2C2evtYFaWGYwWIrN5+4RIZIt+vc5xkCo93z6u9xaLRQRwW2shMKKE9CKQtgI8Ooy1OBG\/7A+4whcTq6K9I62AA==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480963","share_url":"\/song\/irava-pagala","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"311","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"irava-pagala","artist":"Hariharan###1672###hariharan,Sujatha Mohan###652###sujatha","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Cbi Enge","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480962","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyjx+dQqoeYrGCefz5JQ0DqYops6VZPnsqDH5WkeGIGJbg6fgShQuCsv1p7oVhVdZJHcWunoQQ+aYBG7m8R7L2pFWLmosAobb3PtfWlpOOOa9qfK4ChpnhoaYFC\/FN4CwoUzc7CkpCR8QE83dflfUxxL6AZAQPWRrli9KxHf3JYaTiASfKi0kYT16aAvVXc5iPhJKnw5LH6c9Gq8GFl+r75TRuyXisVcU2ZYSydMbnHtQyPBuV14uTkBQ+MWTzvVd9LB9va\/EHQhY7D3+WAvbAaxG50PnFVBRGL8Js5A3gJQ=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyjx+dQqoeYrGCefz5JQ0DkrKYin\/bpvk\/w4VAeol69SdHwSDRDwJv\/FcnET0XzVyiUxFVnxNyFeS+PxA\/FfWI\/hEFLgCo4yHQZTAaWYZrDhZYNpGJg0MP7+0p2gCGtQI2nh3LHh9092NBc\/zaUIOjPZDML3Fg2K7Q4hjKnPKKxEy1dOCUXF4A5elyfXNJGrfs6Z+k9SmxF7e63CzCO\/4G8BnJyuX9M7FePMZP7PKl8hwFp+cUk80SMhpNsB3vo\/tObghAO0kmxebAvxX+9fG3qWjV11P0n17matTTINd\/XI=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyjx+dQqoeYrGCefz5JQ0Dh\/Nof7Q8P1f6KobmG8ZHXkALCGXkY0c0dnDXYB+OBcDpZTdTiw2J8blyJ+r8KPHJ79Ma6cNW9MOSUWe5TEjv3mf3dzE52sRalu\/IZ3B9Z7VuHFOutzURBAkjqXcnGW2\/\/NGKu76zvXv7Bptz1m4VZw9onalLvZfxbg9IlVkbZX3GEHi9s5tuvM29tBzzdt5zrWNUMorISyHO7vtChd07U1fanlyOgoftOODGvuG9Nvcl7huLlcMMPkAofqNbdxGpI0lUBJJjARdCd+PEiSxVaG0f5oKZpqINbcXyyZOW1WlSh4eZSVPxUR6wVvBn0oIFg==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480962","share_url":"\/song\/cbi-enge","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"363","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"cbi-enge","artist":"Sukhwinder Singh###55###sukhwinder-singh","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Oh Senyoreeta","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480964","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pKEuGn2U0e8TxxjQV+r2lk2cGjZP9CYu\/IutMydZ3f0SzwqcHsUPNc22DmpBIbZ4iXMWgHGYQr2f8P2qACF0MYQL\/4SKuTmNIzlyYuBJrtDMA85GkhdqBCeLKyhHjtBWXO0UoMxFTFjE9cBjnCO72DWt8kksS\/F0gQfJTN2g\/\/Dmy\/BOJet92bx6d3VoIKvHy1qDEZftUJw31Z2ypHGayw\/o4IFYr736OycQ9LYbf4h6pXkfZiWdJ8ZwGc0pVGOFvgR7Dv\/AfLrwlK3Vmz7siovlC0Y\/5eAOgu+NhZIDmxFQ=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pKEuGn2U0e8TxxjQV+r2lkwYSgT81e7XXysR4sfbJ1\/hfdXs4HLUXCH6t1zDlxRvBaoicmYqc10ENIQcw19DZVKiRUztlf10o2usHhwB80O4uEr3MGXwBATYLBQYxEUqu9Lb9GceYxT1QzvYEJlyqWL\/YEHDOZhlHn7Hy6jPt\/JjfZxiR7g08t5EI0dnt5SmHZh\/KafsED0VelEyQe2eLrVuCf+b3FfOTF69H42XOd+7\/55pDyBuHLvdEXKKPC5aM2PKJf6WRYAN2sHVQ3ni7UvAlSeb41ylNQZyvY7DNWu4=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pKEuGn2U0e8TxxjQV+r2lk3ZCKd8sS0\/S4yzXgp9iPO644jjQXLyz98NWUdqJZNVOtRuCmay+EmAr2BSQQVNkYhyxauhZ0L9d2HA1pE+9MjReBI4nzZcwm6fCajwzqzBTfyKo8dQXgijIbhtbT3tJI2H2NtdR9oiwC+B4PJ3BR1CQ22Bow+HnYZ5+kLrAJ7oJbybHNNCYVD7ctIBUi16fh5+aDtHwH5ZFGN8wrhMsF\/5GMMCCSIafwLT7YjG8L+EdoAsWNMVWR2UeqzOaw7qnDFtUEW4pf8kwZlQmNjqLQt880nd6xYfh02eQDi24otee51CfPOpxXCGh5pon7ciL2g==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480964","share_url":"\/song\/oh-senyoreeta","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"300","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"oh-senyoreeta","artist":"Unnikrishnana###1902963###unnikrishnana","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Chudithar Aninthu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480965","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pUNiPRZT+jxcS8ixbSgvkEp9SRI4fCyo9+6yzUKAFIyoNmsXilVdChWprzAsgJXOkMVOlEBM1qG52QxPVIBzo30XIh9vLs\/3nUOEQ6qbqGPKbO2k+F0e\/CN4+Ztbt6mu7jqry0zmGwsxMS6LVLH6XQMQiwzGAWb6NVKv2LGdP1WQs29+VwJH17TU1wlgPKTMZeaZk2zAJrRBZPWPpGtiV\/ZLtOuEC7oOCTk+rh6rpWmjLhXrT4uDYmH4vbU6RVYZ1JGpMjHFj+Urzp7Y73RgMIwpzzeopDDOgZ2N1rXGEXFI=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pUNiPRZT+jxcS8ixbSgvkElotY5bqO3bTD8TxWa+ZxiJKTHB4\/q0HBuyZ4GDigi4QTpfdKOGLEGt1f1veMP0x1z2SHzr6+\/z81GeBrn0bCO2OmUpUf3GhuSwCVPus1Ufrb0y6HHCL9uY0FjQCnXMK48MBZOU9PxmGJSY2h6h2kNJLuh3gGG6vA8Bgxytcb6rTma8szpj4MwMjemX8UtBIbK7CN+VONaGMGTYtEOvLilfosAiLXup+BpqAiSJhht7tlBOMuHToIPEvN9V34CV05Z3erxGHr0aowUBsBb\/QFIo=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pUNiPRZT+jxcS8ixbSgvkEhNy7WywnR\/G39bzrEf9t0PwgwPGZBnGm4mYh80+P2zPDTxeok38196xkasn4nCdYzIzATObQummTJrV9p7Qpitd+sfr+26FIE5AZKYBl3WIE+Wr8OpQJp68f\/yEonb+XlGemjFLtPMbqMtnlqsXViuCFSnEIw9NYPpzTmKLoQiu8Mfa+hm8oYQjzFcp67s542RTc4IiP4\/bP3fO+7+xjixGqKucgvI4QII+H\/e+V9Trr62OQbZjG9jkON2+1tOaSBDRPUULS1uPMIzybFm4PnBtJbwFIcylUxyVoDpXIzc\/HW9usp3Y28aCzNSkqTVTRw==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480965","share_url":"\/song\/chudithar-aninthu","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"355","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"chudithar-aninthu","artist":"Hariharan###1672###hariharan,Sadhana Sargam###10584###sadhana-sargam-1","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sevvaanam Vetkam Kondathu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480966","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyf6dcGBGIP374IMthSE7SMWiMrFjymHCz7BXtqhZNqZ3fPwXH70sBLdEupY4EhcpPt9S34JC0B9hN+\/LeJdNl4KLxnSD5mCx6JhH8kbwxAjjiQS2ySiHVxDmppsb5IB7yE2LPqCAvcBAyhLsJ6al4aDog5xu0laViDidXNZp4j8r0mbL4y2jTdq9r9fP8R9+cuBXXe4rOC8LMIDiblvhwsWMKDhIQAyLECobSbp6TeYqVgMuNUhTf+vqqafDFwlkGNeAFf\/BNGxtySUFhaZbmuILevuIDu5MbezrM+TUDZY=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyf6dcGBGIP374IMthSE7SGTskwGGOrfSLEj8sxd63vGp6ySsJHRJEcWdx46X8DaOdqZmSnvzUpAflCCpXKNFsmLXGlL07iidPJ3HsRGczPxCj\/ez+\/PKNVroDP9jJqNrN\/zfUkNXCby4UpzQ9c4GcJu8rbVI4NE8kKy+Ho5hs5uZVah3l8714U3ICIJhjCnzVB8ASwWzHDoEySwMNG8yyFbUkPhp4wLVsTacVCNSKLAtaoKRQ4bHifvrg\/cu8XhcQzPn6gibhoAtD8L\/hkFlVuKnIUDD6cdE0F+b9z0xa44=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pyf6dcGBGIP374IMthSE7SM1XSq6sEs+hu0VvyJlJ2koMrXLEpMU2WHA8VkA9PVDppr3VXaou4cosPpEcESqCF+OsZo+7A0IP4SITDye+lyBAySGLGlvbYsZfogZ5PhNw5dmYU+acIz133v92Vwk+Ou3tIO5cuuUYbqwfBhqUi4F4MxT3g9feiswALiFTGILFVHR4Z0NoenuuFJrLi45Z9eYt4VTLnZrKS7qFSS9MdwwYt2H1PjKs31VLkuoqUScoodwQxSXbRCWFOo291h4uo+UERJ4J2denVn\/tTWMsHfcKgPirlaZkxh4mMR9JVRE+LYiyU8+QPcue0D3mybudcg==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480966","share_url":"\/song\/sevvaanam-vetkam-kondathu","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"163","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"sevvaanam-vetkam-kondathu","artist":"Srinivas###123###srinivas","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Poothathu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480967","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pT129oC368kNF+2g+DnPDI9ur6\/rcfaSREv9e116Zfs3knbkV+lKXyp1kvHUMJRb9dfqz3EYftlRW3DBYPkAnle75vGmi5eRXpxpWF77wFFf5TPS6QOl0lFKli0JokiEfTo8cfJLWfrKwjqh7+uYDMlDpDGTQSp9gZ0QzBym5AgKYSEl9\/cbGMIZBr3iNnwdvSqLsGbDqCWIhMHpQ0e4VubUiYoWM2NABJq8UMm6JWHZsNw3ozRuv4TOJVfzMl0QXpYn2niLCl0dFkCYSl6mGr0VLnrSZqcQxdciZaXqRW0w=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pT129oC368kNF+2g+DnPDI3X2E9MEA9xaVPxpYMxCWpZVf4pnyRrSYoNLSYq+ZNXzVE+qKCsJNuYZ4sK+9Ovs+XC1WKwN\/cIrvC\/oCSkLcxhS+EmfdJgRzUgbffVqgf3sN4\/t3n8\/8VgO\/ZXl4B\/JjVTT2Suu5S6U7JPANkC0hOczjL2ym0jmw4vWilIZKSUse1TqER74ch4J0AeC0zDju\/h7g8kowQuaw1hT1gcX3cauMbt6t+UFlUFytazQ8BUDkXZUOIuZi4Innnv5JZmFkSiwMNx04\/CqO4PoljesCog=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pT129oC368kNF+2g+DnPDI7w7BvqJo9dIkbnMgeDILJvmsVV\/SOqZpSdyDnYG0y8WUTa5tW\/CImMdZdcuwyOFU3rUtsZXcBXXsICip+ff0DL\/6hCmG\/eebIkiHMivYoK+sBLvE\/1wzMT1elFdicHhlD1xHtmJZa\/0eyJhb5+Xmbxwu9ztRsZFcpS70qjHOe79RzrZgkyPmdUSI6IuZ2KX0jOWcqf9f+y\/SOA4zaJpQFCi785FYdiQ2cRYp3FwZhPoQTZ\/4CHK9cXqE6rjlj6aMkr2cCoZd240nlcBG5kgmkOvlc70B\/ntHN9NBXDB6tnIrZbXKu6t605kF+rcRaFafg==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480967","share_url":"\/song\/poothathu","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"181","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"poothathu","artist":"Bhavatharini###2398###bhavatharini","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Poove Poove (Female Version)","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480968","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6p9R3rS7YPbh8Gcij55XlR388a4bgiCYMxnhZsyAEl3qze3j7N76cG0P5IpNlqRmDPCITA+8dLBdQLylp+mhZ1RVtLQZVFcAZAvzks95\/v2GQDLwhGGIt7xRe0+w5Xq6sSY3sRfXrCz82tZeXYbPw8tzDvSdCPjAemLiM\/YXT+fo4LCiU7NJPUlqCpxENsA5tLKMESnTDtVbf+B6Fz40Aa6DWh5g6zjxT2XAJc092uH8LOdrYmPf\/pLNB6I5wE2DtVD+SEoQ5IjpGctgbdtJIiObvkL+qw4Xuji5kbBF3bIgw=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6p9R3rS7YPbh8Gcij55XlR32LILrj4Z53r450xlSxNtVy3uk2rcSEjWrtyHjAvFoXkzS+Yo+gp6gbCsuvV7OZsGTrOcCr4Axj4CJ2clfr3UM+t3rGOgTVE\/zT1WsOqJXuXhlpuFVAgVWRwEcyk9L7UZ9QNgtVP+hhw8cjjudanaRljIU2MXas+NxUP2uYHU01exDlsVtt8lwxeSmN0VrggoZwLkXBXMAv9WLjnoDxQqcPWiGdSNnK6x0dwxVYaf2aX1D0YVbNJyQaMH22e6iQOUUvzV3PqRCHBx5lpArnmMps=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6p9R3rS7YPbh8Gcij55XlR33lqzCxAvpuOsRRgxCV1Xd7LE0ptXpLHxZ5FdWtf2N8HHPalPsowM4tF37wnW2FsXFl6I8Xu2A9sYn5Hn9WI18gyJbrN3Tu17NgpaBqtEFCQCWMotKn5l2A55TTVZnCoH+f63XC46rSGpr7Qyhf7htY4grIuGqyVMY7SsMSfsr15UbrC39DcxNwJEZ\/Jy8Ll9OVIDl1JlcTE5JW3ts0PREdY44NUPaDG0E3+\/+fXH7SMq1Av3IT\/N0VTe7xNym5QwLbgXPJ\/uEDzL8eI\/a1vWFE33ORtRQNgD3p8yvwibq7z2juufL5QQDkIhPzhc8QEXQ==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480968","share_url":"\/song\/poove-poove-female-version","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"354","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"poove-poove-female-version","artist":"Nithyasree###139956###nithyasree","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Poove Poove (Male Version)","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/NOXWVgbkqL\/OXWVNPLMWk\/size_m.jpg","id":"26480969","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pm8tlrPkZFthWg0wadneDzd1lW1gMQS0rsYE1+WubxBpoSgq7CIxgusjHq\/iueXMerxvn9Lhy3M3yacq8jlsn35B\/eflNjEVdihLztFpVfNl\/LLrkcLlwyi1o493UaluoUin1sny78Qjyx8JNBb\/gEvJuQpLxsBeJeB+bh6XbyuMi84ugm7MVqZn3hAy73TXcn96V5nPbEY2NDqFQDywlj+cQld36aOE1dix49BjjCiIRw7F9nQlMfQ\/V\/PIO7EgFXIlLuB2nOXZPQrkDrZcGGxk0o39+dHK4KHYAULZGN30=","bitRate":"64","expiryTime":1603281426}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pm8tlrPkZFthWg0wadneDzYDH0EJVfaly31VtFmYOs55xHz94CzHvtIYq9JLNqaJReI\/z2kcLxYCtIYG6La2sdnacX5Ru\/tyO1vxeEWwh7ND\/cFTlFJcxC9I05mMu5gEAxTerdDd6jjL6XkGiSROvnzBBZeS6EjRTLFz47wKd3cLbSLwz57ZMOAG1YSqKFg+zQDCGzSeasTiei3CP4e1fX8jA1OkePdxQ7XiUq22dqZiyexlM99TnndB2Yz4PR8Z8dt7kPFsS1fmi2XTjlZD4tMnP3E57FyuKc9J4EnGicMQ=","bitRate":"96","expiryTime":1603281426}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtiZ9tMn82KL+jzpnYbHV6pm8tlrPkZFthWg0wadneDzU6gYZ90ExRubEa5+DFV0NFfSohATHJLiJiJrI14FSj8itP+IvXArjLT3DR+wHn4V0A+UYGEWUNyZx0bc1X6mMOQakiB8OOcpYV7K+ZMkEmhHgKl0gaf54EqXq3NfTnluUcgV9bvAGyJVDBkkYHA4CbGehQs+BZzsayoJ6MkYS7kGYM74DDVifYuCzBQHxhmPN7Pdurev72j5BKzsmtSt0QrQQkHpzg1lHVjDQNXMN2giW6f3\/lnwipCzvDXihxhE2uyU7HKDodpIaFLuyD0Z4M5qUKHN2n9VGxtQ3JLYedwQH9cQtnYBO4F633VVMmJyg==","bitRate":"","expiryTime":1603281426}]},"track_ids":"26480969","share_url":"\/song\/poove-poove-male-version","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"352","source_id":"2552225","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumtitle":"Poovellam Kettuppar","albumseokey":"poovellam-kettuppar","seokey":"poove-poove-male-version","artist":"Unnikrishnana###1902963###unnikrishnana","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Tamil","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Aug 06, 1999","album_id":"2552225","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/25\/2552225\/crop_175x175_2552225.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"source":4,"source_id":"1672","object_type":4,"id":"1672","title":"Hariharan","status":0}, {"source":4,"source_id":"652","object_type":4,"id":"652","title":"Sujatha Mohan","status":0}.

Famous Horse Stunt Riders, Michel Ocelot Movies, Sad Eyes Singer, John Dickerson 60 Minutes, Enneagram Documentary, Mumbai State,